Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BBA/78 3 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego
Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:
 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Biznesowe Gry Szkoleniowe
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Transport kosmiczny
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz ostrowiecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Yingxing Jewellery Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., PHU Andrzej Kolis Montaz samochodowych instalacji gazowych, „KAL-MAR” Kamil Budzisz, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej - Żubardź, Multimedia Sieci Sp. z o.o. , Baltic Medical S.A., EC-Jarosław Sawa, GODIGI , LSI Software S.A., Pacyga Import-Eksport, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, "POMORSKI OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA ENVIA" , Mind The Kids! Sp. z o. o., Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis "Błękitna" W. i N. Majewscy
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  13.06.2015. 00:04